GD-3-03

מכונת ריתוך רובוטית למיכלים עגוליים או מלבניים

 

מכונת ריתוך רובוטית למיכל דלק משמש לריתוך.

 רובוט OTC Japan ופוזשינר 2 צירים

 סוג ריתוך MIG.

 המכונה יכולה לעבוד ברציפות במשך 24 שעות.